Czy pracodawca musi mieć kurs pierwszej pomocy?

Pracodawca ma wiele obowiązków, wynikających z Kodeksu Pracy czy też konkretnych ustaw. Jeśli nie chce mieć problemów z prawem oraz zależy Mu na profesjonalnym podejściu do swojej pracy, powinien należycie wypełniać wszystkie spoczywające na nim zobowiązania. Wśród najczęściej pojawiających się zagadnień, związanych z obowiązkami pracodawcy, pojawia się temat szkolenia z pierwszej pomocy. Sprawdź, czy pracodawca musi mieć kurs pierwszej pomocy i jakie ciążą na nim obowiązki w tym zakresie.Pierwsza pomoc – obowiązki pracodawcy

Obowiązki pracodawcy z zakresu pierwszej pomocy są w Polsce uregulowane prawnie. Należą do nich:

  • wyznaczenie osoby (lub osób) odpowiedzialnej za udzielanie pierwszej pomocy w firmie oraz zagwarantowanie tej osobie szkolenia z pierwszej pomocy;
  • poinformowanie wszystkich pracowników, kto został wyznaczony do udzielania pierwszej pomocy w miejscu pracy;
  • wyznaczenie punktów udzielania pierwszej pomocy w siedzibie firmy i wskazanie ich pracownikom;
  • przygotowanie punktów do udzielania pierwszej pomocy, w tym przede wszystkim przygotowanie apteczki pierwszej pomocy, wyposażonej zgodnie ze specyfiką danego zawodu, istniejących w zakładzie pracy zagrożeń oraz liczbą pracowników zatrudnionych w firmie;
  • zapewnienie łączności z zewnętrznymi służbami medycznymi.

Kurs pierwszej pomocy w firmie

Kurs pierwszej pomocy – czy pracodawca musi go ukończyć?

Szkolenie z pierwszej pomocy w firmie nie jest obowiązkowe dla pracodawcy, chyba że jest On jednocześnie pracownikiem placówki oświatowej, ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, wszyscy pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Co istotne, pracodawca wyznaczający w firmie osobę do udzielania pierwszej pomocy nie może wyznaczyć samego siebie. Jedynym odstępstwem jest sytuacja, w której pracodawca zatrudnia wyłącznie osoby młodociane lub niepełnosprawne.


Szkolenie z pierwszej pomocy w firmie – kto powinien je przejść?

Kurs pierwszej pomocy jest obowiązkowy dla pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy w miejscu pracy. Ponieważ szkolenie to stanowi integralną część szkolenia z Bezpieczeństwa i Higieny pracy, oba kursy realizowane są z tożsamą częstotliwością, tzn. co 3 lub 5 lat – w zależności od wykonywanej pracy. Sam kurs pierwszej pomocy powinien być tematycznie dopasowany do specyfiki danego rodzaju pracy wykonywanej w zakładzie.

Podsumowując: pracodawca nie ma obowiązku, by ukończyć kurs pierwszej pomocy, jednak biorąc pod uwagę fakt rosnącej świadomości pracowników na temat bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz mając na względzie ustawowy obowiązek udzielenia pierwszej pomocy przez każdego świadka sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu ludzkiemu, warto, by szkolenie z pierwszej pomocy ukończył każdy pracownik firmy, również pracodawca. Niech pierwsza pomoc nie będzie tajemnicą dla żadnej osoby przebywającej w zakładzie pracy, a stanie się on miejscem poszanowania dla ludzkiego życia.


Follow Adrian Zadorecki ratownik medyczny:

specjalista ratownictwa medycznego

Kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego. Wykładowca akademicki Collegium Medicum w Bydgoszczy. Starszy specjalista do spraw szkoleń Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Zostaw Komentarz