Ratownik medyczny

Adrian Zadorecki ratownik medyczny

Mam na imię Adrian i jako ratownik medyczny praktyk od 11 lat pracuję w Zespole Ratownictwa Medycznego (ambulansie) w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie. Udzielam pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia zawodowo. Wcześniej pracowałem jako ratownik medyczny w SOR Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.

Jestem także, starszym specjalistą ds. szkoleń Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy aktywnie prowadzę oraz organizuję szkolenia dla kadry medycznej.

Od kilku lat jestem wykładowcą przedmiotu Medycyna Ratunkowa na kierunku Lekarskim UMK Toruń Collegium Medicum w Bydgoszczy. Wcześniej pracowałem na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Państwowej Uczelni im. Stanisława Staszica w Pile– kierunek ratownictwo medyczne. Swoją wiedzę przekazuję również w Wyższej szkole Bankowej w Bydgoszczy i Toruniu na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Jako wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ratunkowego, aktywnie propaguję wiedzę z pierwszej pomocy oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Od 10 lat tworzę firmę szkoleniową kursySOS.pl prowadząc szkolenia w zakresie pierwszej pomocy oraz ratownictwa medycznego. Swoją wiedzą dzielę się na blogu o pierwszej pomocy oraz kanale edukacyjnym na YouTube.

Adrian Zadorecki Ratownik medyczny
Adrian Zadorecki ratownik medyczny

Kim jest ratownik medyczny?

Według Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym regulującej mój zawód (tekst ustawy dostępny tutaj)  ratownik medyczny to osoba która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu;
3) wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego zawodu;
4) rozpoczęła przed dniem 1 października 2019 r. studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne i uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym kierunku (specjalności).

ratownik to nie ratownik medyczny

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, że ratownik i ratownik medyczny posiadają zupełnie inne kompetencje i zakresy wykonywanych działań. Ratownik w myśl ustawy jest to osoba, która ukończyła kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy a ratownik medyczny to medyk, który ukończył studia wyższe. Niestety bywa i tak, że te zawody są mylone. Ratownikiem można stać się po ukończeniu 66h kursy i zdaniu egzaminu.

Jak zostać ratownikiem medycznym?

Aby stać się ratownikiem medycznym, trzeba ukończyć w chwili obecnej studia. Szczegółowe warunki rekrutacji można znaleźć na stronach internetowych uczelni wyższych np:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy 

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł ratownika medycznego, jak również jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz kształcenia podyplomowego.
Po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat) absolwent zobligowany jest zdać Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego (PERM).

Gdzie pracują ratownicy medyczni?

Ratownik medyczny przygotowany jest przede wszystkim do pracy w pogotowiu ratunkowym oraz szpitalnym oddziale ratunkowym. Zanim jednak zostanie kierownikiem Zespołu Ratownictwa Medycznego i będzie podejmował samodzielne decyzje w stanach zagrożenia życia pacjenta. Musi przepracować 5000 tyś godzin np w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego jako kierowca ratownik medyczny, lub jako trzeci członek załogi np w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego (ambulanse dzielimy na P i S więcej tutaj w filmie) . Dopiero po ukończonych studiach i uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia może stać się osoba decyzyjną. Ratownicy medyczni pracują także w Centrum Powiadamiania Ratunkowego lub Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Często zdarza się także że pracują na oddziałach szpitalnym lecz prawnie nie jest to do końca uregulowane (tak jak zawód pielęgniarki i położnej).

Świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego w ramach zadań Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz formacji i jednostek wojskowych sprawiają że w wyżej wymienionych jednostkach pracuje wielu ratowników medycznych pełniąc niejako dwie role np żołnierza i ratownika medycznego.

Co robi ratownik medyczny?

Czynności, które mogą być podejmowane samodzielnie przez ratownika medycznego:

 • Ocena stanu pacjenta. Kliniczne badanie podmiotowe i przedmiotowe.
 • Układanie pacjenta w pozycji właściwej dla stanu pacjenta lub odniesionych obrażeń.
 • Podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.
 • Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych.
 • Przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem w szczególności:
 • Odsysanie dróg oddechowych metodą otwartą i zamkniętą.
 • Podjęcie tlenoterapii czynnej lub wspomagania oddechu lub sztucznej wentylacji płuc metodami bez przyrządowymi i przyrządowymi, z użyciem tlenu lub powietrza, w tym z użyciem respiratora.
 • Wykonanie intubacji dotchawiczej i prowadzenie wentylacji w nagłym zatrzymaniu krążenia.
 • Przeprowadzenie defibrylacji manualnej na podstawie EKG lub zapisu kardiomonitora.
 • Uzywanie defibrylacji zautomatyzowanej.
 • Wykonanie przezskórnej elektrostymulacji serca w bradyarytmiach, w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie.
 • Przeprowadzenie kardiowersji w tachyarytmiach, w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie.
 • Wykonanie i ocena zapisu EKG.
 • Monitorowanie czynności układu oddechowego.
 • Monitorowanie czynności układu krążenia.
 • Wykonanie kaniulacji naczyń obwodowych oraz żyły szyjnej zewnętrznej.
 • Wykonanie dojścia doszpikowego.
 • Podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, śródskórną, doustną, podjęzykową, dopoliczkową, wziewną, dotchawiczą, doodbytniczą oraz doszpikową.
 • Odbarczanie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej.
 • Oznaczanie parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu.
 • Opatrywanie ran.
 • Tamowanie krwawień zewnętrznych.
 • Unieruchamianie i zabezpieczanie złamań, zwichnięć i skręceń.
 • Unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego.
 • Przyjęcie porodu i opieka medyczna nad noworodkiem i położnicą.
 • Wykonanie segregacji medycznej (triage) pierwotnej i wtórnej.
 • Przygotowanie pacjenta do transportu lądowego i powietrznego oraz opieka medyczna podczas transportu.
 • Wykonanie pomiaru temperatury głębokiej.
 • Cewnikowanie pęcherza moczowego.
 • Zakładanie sondy żołądkowej i płukanie żołądka.
 • Podawanie na zlecenie lekarza leków innych niż wymienione poniżej.

47 leków które ratownik medyczny może podać samodzielnie:

Ile zarabia ratownik medyczny?

Sugerując się portalem wynagrodzenia.pl można przekonać się że zarobki nie są zupełnie adekwatne do wyżej wymienionych czynności i zakresu obowiązków oraz odpowiedzialności na ludzkie życie. Wynoszą średnio 3600 zł brutto etat oraz około 35 zł brutto za godzinę pracy na tzw “kontrakcie” czyli prowadzenie własnej działalności gospodarczej i jako firma świadczenie usług w np pogotowiu ratunkowym.

Ratownik Medyczny do wynajęcia?

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej czyli ratownik medyczny, który “ma firmę” może świadczyć kilka rodzajów usług. Jedną z moich podstawowych form można powiedzieć “dorabiania” do etatu jest prowadzenie kursów i szkoleń w zakresie pierwszej pomocy. Każda firma, szkoła, instytucja publiczna może wynająć ratownika medycznego świadczącego usługi szkoleniowe do tego, aby przeszkolił pracowników w zakresie pierwszej pomocy. Jak wygląda takie szkolenie można przeczytać tutaj.

lub obejrzeć mój film w którym opowiadam jak wygląda takie szkolenie:

Jak wygląda szkolenie z pierwszej pomocy

P.S
Mój kanał YouTube- https://tiny.pl/tpj1b
Facebook Fanpage- https://www.facebook.com/kursysos/
Instagram https://www.instagram.com/adrian_zadorecki_kursysos.pl/

pozdrawiam

Adrian Zadorecki ratownik medyczny

Follow Adrian Zadorecki ratownik medyczny:

specjalista ratownictwa medycznego

Kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego. Wykładowca akademicki Collegium Medicum w Bydgoszczy. Starszy specjalista do spraw szkoleń Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

1 Responses

 1. […] Adrian Zadorecki Ratownik Medyczny […]

Zostaw Komentarz