Pierwsza pomoc w szkole

Pierwsza pomoc w szkole- jakie zmiany niosą za sobą nowe regulacje prawne?

W myśl nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (link) zmianie ulegają dotychczasowe regulacje prawne. Zasady udzielania pierwszej pomocy w szkole muszą być znane wszystkim pracownikom. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych oraz niepublicznych szkołach i placówkach jednoznacznie określa sposób zapewnienia właściwej opieki nad dzieckiem przebywającym pod opieką nauczyciela.

Apteczka obowiązkowo w każdej szkole

Paragraf § 20. 1. wyżej wymienionego rozporządzenia informuje o pomieszczeniach szkoły, w których musi znajdować się apteczka pierwszej pomocy, w szczególności są to: pokój nauczycielski, świetlice, laboratoria, pracownie, warsztaty szkolne, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, kierownika internatu (bursy) oraz kuchnia. Pomieszczenia te należy wyposażyć w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcję o zasadach jej udzielania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pierwsza pomoc w szkole nie tylko w obowiązku nauczyciela.

Paragraf § 20. 2 informuje o tym, iż wszyscy pracownicy szkoły podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Obowiązek ten ciążył do tej pory tylko na nauczycielach. W chwili obecnej, każdy pracownik szkoły odpowiedzialny jest za podjęcie działań ratujących zdrowie i życie podopiecznych.

Wypadki uczniów będących pod opieką szkoły a pierwsza pomoc.

Paragraf § 39. Pracownik szkoły, który otrzymał informację o wypadku, niezwłocznie udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy i zapewnia mu opiekę, a w razie potrzeby powiadamia podmioty ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

Mowa tutaj o wezwaniu Zespołu Ratownictwa Medycznego. O tym jak przygotować się na przyjazd ambulansu przeczytasz tutaj.

Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik szkoły niezwłocznie zawiadamia o każdym wypadku:

  1. rodziców poszkodowanego,
  2. pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
  3. społecznego inspektora pracy,
  4. organ prowadzący szkołę,
  5. radę rodziców.

Dodatkowo, w szczególnych przypadkach należy powiadomić:

  1. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym - prokuratora i kuratora oświaty.
  2. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia - państwowego inspektora sanitarnego.

Protokół powypadkowy a udzielona pomoc

Obowiązkiem dyrektora szkoły jest powołanie członków zespołu powypadkowego. Pierwsza pomoc udzielona poszkodowanemu uczniowi wpisana zostaje do protokołu wypadkowego.

Podsumowując

Czasami nawet najlepsza opieka nie uchroni naszych dzieci przed wypadkami czy urazami, warto jednak zadbać o merytoryczne a przede wszystkim praktyczne przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Nauczyciele, którzy odbyli szkolenie nie tylko spełniają formalne wymogi nowej ustawy. Są również bardziej pewni siebie i świadomi, jak zabezpieczyć poszkodowane dziecko do momentu przyjazdu służb ratowniczych.

Zapraszam na szkolenia (zakładka oferta)

Adrian Zadorecki

 

Follow Adrian Zadorecki ratownik medyczny:

specjalista ratownictwa medycznego

Kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego. Wykładowca akademicki Collegium Medicum w Bydgoszczy. Starszy specjalista do spraw szkoleń Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Zostaw Komentarz