Osoba odpowiedzialna za pierwszą pomoc w firmie. Kto musi mieć kurs pierwszej pomocy z zakładzie pracy?

Jesteś pracodawcą i zastanawiasz się, kto musi mieć kurs pierwszej pomocy w zakładzie pracy? A może jesteś pracownikiem i zastanawiasz się, jaka ciąży na Tobie odpowiedzialność w sytuacji, gdyby w zakładzie pracy zdarzył się jakiś wypadek? Przepisy w kwestii obowiązku szkoleń z pierwszej pomocy są dość zróżnicowane, w zależności od rodzaju zakładu pracy. Poznaj najważniejsze zasady udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy, niech pierwsza pomoc nie ma przed Tobą tajemnic!Pierwsza pomoc w zakładzie pracy – obowiązki pracodawcy

Istnieje całe mnóstwo przepisów regulujących zasady udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy, a dokładniej – określających, kto i kiedy powinien przejść kurs pierwszej pomocy dla firm. Mnogość i różnorodność wymogów w zakresie tego, kto w zakładzie pracy powinien przejść szkolenia z pierwszej pomocy jest wynikiem zróżnicowania przedsiębiorstw pod kątem liczby pracowników, kontaktu z niebezpiecznymi substancjami lub urządzeniami i odpowiedzialności społecznej. Inne będą wymogi prawne dotyczące przedsiębiorstwa zatrudniającego kilkaset osób pracujących przy specjalistycznych robotach produkcyjnych, a inne w odniesieniu do placówek opiekuńczo-wychowawczych, jak przedszkola czy szkoły. Bez względu jednak na specyfikę zatrudnienia oraz pracy wykonywanej w danym zakładzie, istnieją obowiązki z zakresu pierwszej pomocy, które wypełnić musi każde przedsiębiorstwo.


Pierwsza pomoc a kodeks pracy

Kodeks pracy stanowi, iż:

  • pracodawca ma obowiązek wytypować pracownika (a więc osobę zatrudnioną w firmie, nie może to być osoba z zewnątrz), który będzie odpowiedzialny za udzielanie pierwszej pomocy w zakładzie pracy;
  • jednocześnie pracodawca ma obowiązek przeszkolić tego pracownika z udzielania pierwszej pomocy i ponieść w całości koszty związane z przeszkoleniem pracownika;
  • pracownicy muszą zostać powiadomieni, kto został wytypowany do udzielania pierwszej pomocy, a dane – oraz, w przypadku wytypowania większej liczby pracowników, stosowny wykaz – powinny być umieszczone w widocznym miejscu. Mają one zawierać imię, nazwisko i numer telefonu pracownika odpowiedzialnego za pierwszą pomoc;
  • pracownik odpowiedzialny za udzielanie pierwszej pomocy powinien być obecny w siedzibie firmy w godzinach jej funkcjonowania. Oznacza to, że w przypadku pracy zmianowej wytypowany powinien być przynajmniej jeden pracownik na każdej ze zmian. Warto również przeszkolić z pierwszej pomocy dodatkowego pracownika, który będzie mógł przejąć funkcje ratownicze w przypadku nieobecności osoby za to odpowiedzialnej.

Pracodawca nie powinien również zapominać o obowiązku zorganizowania i umieszczenia w łatwo dostępnym miejscu apteczki pierwszej pomocy.

Powyższe wymogi związane z wytypowaniem pracownika, dla którego pierwsza pomoc będzie obowiązkiem, nie dotyczą pracowników placówek oświatowych. Zgodnie bowiem z § 21 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, wszyscy pracownicy tych placówek muszą ukończyć szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.


kurs pierwszej pomocy w firmie

Szkolenie pierwszej pomocy w zakładzie pracy – kto musi je ukończyć?

Wiemy już, że w zakładzie pracy musi zostać wytypowany pracownik odpowiedzialny za udzielanie pierwszej pomocy. Tę kwestię reguluje kodeks pracy, jednak nie precyzuje on, jak często takie szkolenie należy przejść oraz jaki powinien być zakres programowy szkolenia.

Organizator szkolenia przygotowuje zaświadczenie według opracowanego przez siebie wzoru graficznego. Co ważne, brak jest terminu ważności takiego zaświadczenia, warto jednak wziąć pod uwagę, iż szkolenie z pierwszej pomocy jest częścią obowiązkowego okresowego szkolenia z Bezpieczeństwa i Higieny pracy. Należy więc uznać, że tak, jak szkolenie BHP, należy je powtarzać co 3 lub 5 lat (w zależności od specyfiki wykonywanego zawodu).

Jednocześnie warto zaznaczyć, iż wyznaczenie w firmie pracownika do udzielania pierwszej pomocy jest bezterminowe.


Zasady udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Pierwsza pomoc w zakładzie pracy to zawsze czynności ściśle związane z wystąpieniem konkretnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, więc przeprowadzane czynności będą za każdym razem wyglądać nieco inaczej, jednak do podstawowych zadań osoby wyznaczonej do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy należą przede wszystkim:

  • zabezpieczenie miejsca wypadku oraz osoby poszkodowanej/osób poszkodowanych;
  • wezwanie pomocy medycznej;
  • resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
  • zatamowanie krwotoków, zabezpieczenie ran.

Niezwykle istotne jest, iż wyznaczenie pracownika do udzielania pierwszej pomocy nie zwalnia pozostałych pracowników z ustawowego obowiązku udzielenia pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Praca zespołowa w nagłej sytuacji pozwala lepiej zapanować nad chaosem, zwłaszcza jeśli poszkodowanych osób jest więcej.Follow Adrian Zadorecki ratownik medyczny:

specjalista ratownictwa medycznego

Kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego. Wykładowca akademicki Collegium Medicum w Bydgoszczy. Starszy specjalista do spraw szkoleń Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Zostaw Komentarz