Kara za brak przeszkolenia pracowników z pierwszej pomocy

Czy za brak szkolenia z pierwszej pomocy jest jakaś kara?

Obowiązek pracodawcy dotyczący szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy nierozerwalnie wiąże się z bezpieczeństwem i higieną pracy. W świetle art. 283 § 1 kodeksu pracy, kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. W tej kategorii mieści się także obowiązek informacyjny o pracowniku wyznaczonym do udzielenia pierwszej pomocy oraz obowiązek przeszkolenia pracowników.

Kto może kontrolować czy pracownicy mają ukończony kurs z pierwszej pomocy?


Organem, który może kontrolować czy takie szkolenia odbyły się, jest Państwowa Inspekcja Pracy.
Należy wskazać, że w razie wypadku, ustalenia w zakresie zapewnienia przez pracodawcę koniecznych szkoleń może czynić nie tylko PIP, ale także prokuratura i sąd.


Należy pamiętać, że na podstawie art. 18a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, opiekun oraz wolontariusz zobowiązani są do odbycia co 2 lata szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy. Szkolenie to nieodpłatnie zapewnia podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy.

Kliknij poniżej i przejdź do mojego bezpłatnego szkolenia z pierwszej pomocy online i uniknij kary.Pozdrawiam

Adrian Zadorecki Instruktor Kursów Pierwszej Pomocy

pierwsza pomoc uciski klatki
Follow Adrian Zadorecki ratownik medyczny:

specjalista ratownictwa medycznego

Kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego. Wykładowca akademicki Collegium Medicum w Bydgoszczy. Starszy specjalista do spraw szkoleń Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Zostaw Komentarz