Pierwsza pomoc obowiązki pracodawcy

Pierwsza pomoc obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń z pierwszej pomocy.  

Niestety prawo często się zmienia a pracodawcy muszą nadążyć za zmianami. W tym artykule odpowiada na pytania dotyczące szkoleń oraz odpowiedzialności pracodawcy w zakresie kursów z pierwszej pomocy w zakładzie pracy.  

Pierwsza pomoc obowiązki pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy- podstawa prawna

Pierwsza pomoc obowiązki pracodawcy- kto może prowadzić kurs pierwszej pomocy. 

W jakich miejscach pracownicy muszą być przeszkoleni z pierwszej pomocy. 

Odpowiedzialność pracodawcy za brak przeprowadzenia szkolenia w zakresie pierwszej pomocy

Potwierdzenie odbytego kursu z pierwszej pomocy certyfikat, zaświadczenie

Pierwsza pomoc obowiązki pracodawcy jak często powtarzać szkolenie z pierwszej pomocy.Pierwsza pomoc obowiązki pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy- podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 2. Ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p.
 3. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
 6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
 7. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 8. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
 10. Roz. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej
 11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

O aspektach prawnych w zakresie pierwszej pomocy możecie również posłuchać na moim kanale na youtube:

Pierwsza pomoc obowiązki pracodawcy- kto może prowadzić kurs pierwszej pomocy. 

W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż przedmiotowa analiza nie dotyczy kwalifikowanej pierwszej pomocy ani też szkolenia z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Osoby mogące prowadzić zajęcia z zakresu pierwszej pomocy dokładnie określa ustawa z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Cytując za ustawą:

Art. 8. 2. Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy są realizowane z udziałem:

1) lekarzy systemu,

2) pielęgniarek systemu,

3)ratowników medycznych takich jak Ja 🙂  oraz…

4. Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą być realizowane przez nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie.

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, tryb ich nabywania oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy, mając na celu zapewnienie właściwej ich realizacji.

Możliwość nauczania pierwszej pomocy została nadana odpowiednio przeszkolonym nauczycielom ze względu na nowy przedmiot ‘ Edukacja Dla Bezpieczeństwa’ zawierający elementy pierwszej pomocy.

Nikt poza tą grupą osób nie otrzymał według ustawy uprawnień do nauczania pierwszej pomocy, a także nie ma ustawy, która nadawała by uprawnienia do nauczania pierwszej pomocy innym osobom.

W jakich miejscach pracownicy muszą być przeszkoleni z pierwszej pomocy:  

1. kursu pierwszej pomocy w zakładzie pracy

 1. Dla co najmniej jednego pracownika w danym zakładzie pracy.

Pracodawcy zostali ustawowo zobligowani do przeszkolenia pracowników w zakresie pierwszej pomocy. Przepisy prawa nie precyzują jednak ile pracowników powinno zostać przeszkolonych (minimum jeden na zmianie).

Zgodnie z art. 2071 k.p. §  1. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:

1) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników;

2) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1;

3) pracownikach wyznaczonych do: a) udzielania pierwszej pomocy, b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

§2. Informacja o pracownikach, o których mowa w § 1 pkt 3, obejmuje: 1) imię i nazwisko; 2) miejsce wykonywania pracy; 3) numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

W tym miejscu warto przytoczyć również treść art. 224 k.p., zgodnie z którym:

§ 1. Pracodawca prowadzący działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników, jest obowiązany podejmować działania zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, pracodawca jest obowiązany zapewnić: 1) odpowiednie do rodzaju niebezpieczeństwa urządzenia i sprzęt ratowniczy oraz ich obsługę przez osoby należycie przeszkolone; 2) udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 nie naruszają wymagań, określonych w odrębnych przepisach, dotyczących katastrof i innych nadzwyczajnych zagrożeń.

Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.

W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników, o których mowa w ust. 

Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo dostępne.

2. kurs pierwszej pomocy w szkole

 1. Wszyscy pracownicy placówek oświatowych.

Zgodnie z § 21 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

3. kurs pierwszej pomocy przedszkolu, żłobku oraz klubie malucha

 1. Opiekunowie lub wolontariusze w opiece nad dziećmi do lat 3.

Zgodnie z art. 18 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 1. Opiekun oraz wolontariusz zobowiązani są do odbycia co 2 lata szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy.

2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, nieodpłatnie zapewnia podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy.

4. kurs pierwszej pomocy w hotelu

 1. Personel recepcji hoteli.

Na gruncie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie w załączniku nr 1 określono wymagania co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych, dla hoteli i moteli.  W punkcie 43 wskazano na obowiązek posiadania personelu recepcji przeszkolonego w zakresie  pomocy przedlekarskiej.

5. Kurs pierwszej pomocy na planie filmowych 

 1. Przy stosowaniu efektów pirotechnicznych, wykonywaniu czynności kaskaderskich oraz innych scen niebezpiecznych konieczna jest obecność osób uprawnionych do udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej Przy stosowaniu efektów pirotechnicznych, wykonywaniu czynności kaskaderskich oraz innych scen niebezpiecznych konieczna jest obecność osób uprawnionych do udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej, w tym pielęgniarzy, sanitariuszy lub ratowników wykwalifikowanych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, posiadających sprzęt ratowniczy i środki do udzielania pierwszej pomocy oraz środki transportu przystosowane do warunków terenowych.

Odpowiedzialność pracodawcy za brak przeprowadzenia szkolenia w zakresie pierwszej pomocy

Zgodnie z art. 283 § 1 kodeksu pracy: Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Potwierdzenie odbytego kursu z pierwszej pomocy certyfikat, zaświadczenie

Przepisy nie normują programu kursu pierwszej pomocy ani warunków jego ukończenia. Dlatego też należy opowiedzieć się za stanowiskiem, iż jest on traktowany na równi z innymi nieregulowanymi kursami np. marketingu czy reklamy. Organizator przygotowuje zaświadczenie/ certyfikat według opracowanego przez siebie wzoru graficznego. Brak jest jego terminu ważności. Takie szkolenie jest częścią obowiązkowego okresowego  szkolenia z Bezpieczeństwa i Higieny pracy, co jest wystarczającym potwierdzeniem tych kwalifikacji w zakładzie pracy.

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą szkolenia z pierwszej pomocy zapraszamy do kontaktu tutaj 

Przykład zaświadczenie o ukończonym kursie pierwszej pomocy wydawanym bezterminowo przez naszą firmę www.kursysos.pl  

Pierwsza pomoc obowiązki pracodawcy

Pierwsza pomoc obowiązki pracodawcy w firmie jak często powtarzać szkolenie z pierwszej pomocy.Z uwagi n fakt, iż szkolenie takie stanowi część szkolenia z Bezpieczeństwa i Higieny pracy, powinno zostać przeprowadzane z częstotliwością tożsamą do powyższego tj. co 3 lub 5 lat w zależności od wykonywanej pracy.

Natomiast samo wyznaczenie pracownika w firmie do udzielania pierwszej pomocy na podstawie 2091 kodeksu pracy jest bezterminowe.

Opiekun oraz wolontariusz zobowiązani są do odbycia co 2 lata szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy.

Nie ważne czy twoim obowiązkiem jest zapewnić pracownikom szkolenie czy nie. Kurs pierwszej pomocy odbyć Warto !!!

pozdrawiam

Adrian Zadorecki Ratownik Medyczny

Wejdź i pobierz darmowe instrukcje z pierwszej pomocy w wersji PDF:
https://www.kursysos.pl/pobieranie1/
Mój kanał YouTube-
https://tiny.pl/tpj1b
Facebook Fanpage-
https://www.facebook.com/kursysos/
Instagram-
https://www.instagram.com/adrian_zadorecki_kursysos.pl/

Follow Adrian Zadorecki ratownik medyczny:

specjalista ratownictwa medycznego

Kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego. Wykładowca akademicki Collegium Medicum w Bydgoszczy. Starszy specjalista do spraw szkoleń Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

3 Responses

 1. Tomasz
  | Odpowiedz

  dzień dobry.

  Z dostępnej mi wiedzy wynika, że wspomniany przez Pana artykuł 8 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wymienia osoby mogące szkolić z pierwszej pomocy w ramach zajęć edukacyjnych. A według definicji z ustawy o Systemie Oświaty (art. 44a) są to zajęcia obowiązkowe lub dodatkowe w szkole. A zatem kurs pierwszej pomocy “komercyjny” może prowadzić w sumie “każdy”. Czy to dobrze? Uważam, że źle ale na daną chwilę szkolenie z pierwszej pomocy może poprowadzić każdy kto ma fantoma.

  Pozdrawiam,
  Tomasz Molesztak

  • Wydaję mi się że musze się zgodzić z Panem im bardziej wgłębiam się w temat tym bardziej okazuje się że oprócz szkoleń gdzie ustawo musi być medyk:
   – edukacji w szkołach w ramach podstawy programowej Edukacja dla Bezpieczeństwa (podstawa prawna) Prawo Oświatowe,
   – szkoleń dla ośrodków nauki jazdy (Prawo o Ruchu Drogowym)
   każdy kto ma fantoma może szkolić.
   pozdrawiam
   Adrian

Zostaw Komentarz